XXX LAT Szkoły Podstawowej Nr 25

Szkoła Podstawowa Nr 25 - jedyna na Osiedlu Podwawelskim - rozpoczęła swoją działalność 1 września 1973 roku, a więc ponad 30 lat temu.
Jak każda wówczas szkoła osiedlowa także i ta borykała się z wieloma kłopotami związanymi przede wszystkim ze zbyt małą bazą lokalową i ogromną ilością dzieci. Zawiązał się więc Społeczny Komitet Modernizacji Budynku Szkolnego i po kilku latach rozbudowy w r. 1981 oddano do użytku nowe skrzydło. Od tego momentu poprawiły się warunki pracy szkoły.

W ciągu 30 lat zmieniała się struktura organizacyjna placówki, ponieważ liczba dzieci w pierwszych latach stale się zwiększała. Aktualnie obserwujemy jednak systematyczne zmniejszanie się liczby dzieci - obecnie szkoła ma ich 481 oraz 42 nauczycieli i 14 pracowników administracyjno - obsługowych.

Jest to od 1 września 1999 roku (po reformie oświaty) sześcioletnia szkoła podstawowa.Szkoła nasza należy do szkół dobrze wyposażonych. Znajdują się tu: pracownia komputerowa licząca 11 stanowisk oraz 3 klasopracownie: przyrodniczna, muzyczna, plastyczna, a także 5 klasopracowni do nauczania początkowego. Mamy także dwie sale przeznaczone dla świetlicy. Nauczyciele mają duży wybór środków dydaktycznych. Jest też bogata biblioteka (17 tys.woluminów) oraz systematycznie kompletowana wideoteka. Niektóre pracownie i klasopracownie mają swoje zaplecza, które są nie tylko zbiorem pomocy, lecz również miejscem indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem zdolnym i słabym, a także tak potrzebnych kontaktów nauczycieli z rodzicami. Dysponujemy także pokojem do reedukacji i gabinetem pedagoga. W szkole znajduje się też sala gimnastyczna, a w planach jest stworzenie oddzielnej sali do gimnastyki korekcyjnej.

Mocnym atutem szkoły jest zespół ambitnych nauczycieli, systematycznie doskonalących swoje umiejętności. Wielu z nich uzyskuje kolejne stopnie awansu zawodowego.

W naszej szkole powstał "Słowniczek matematyczny ucznia szkoły podstawowej", którego edycja ogólnopolska ukazała się w 1989 r. Był on przygotowany przez uczniów pod kierunkiem pani mgr Wandzilak, a korekty dokonały mgr Stanisława Wic i mgr Urszula Sawicka-Patrzałek. Chętnie współpracujemy z wyższymi uczelniami Krakowa (UJ, AP) prowadząc praktyki i warsztaty dla studentów. Od wielu lat uczniowie naszej szkoły zajmowali czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych. Obliczyliśmy, że w trzydziestoleciu mieliśmy 90 laureatów stopnia wojewódzkiego. Mogli oni rozwijać swoje uzdolnienia w kołach przedmiotowych i zainteresowań, których zawsze było u nas dużo.

W ciągu 30 lat działalności szkoła stworzyła swoją tradycję. Systematycznie wzbogacała własną historię o coraz to nowe i ważne w życiu całej społeczności wydarzenia. Należały do nich:

* nadanie imienia Tadeusza Kościuszki w 1975 roku,
* wręczenie szkole sztandaru w 1977 roku,
* wmurowanie tablicy pamiątkowej, poświęconej T. Kościuszce w 1981 r.,
* uroczyste wręczenie w Warszawie aktu mianowania szkoły członkiem Klubu Przodujących Szkół w 1987 r.,
* odsłonięcie tablicy pamiątkowej tego Klubu 1989 r.,
* uzyskanie certyfikatu SZKOŁY Z KLASĄ w 2003 r.

Szczególną troską otaczany jest dział pracy wokół Patrona Szkoły. Corocznie organizowane są konkursy wiedzy o Naczelniku, apele z okazji rocznic urodzin i śmierci, a dzień 24 marca jest Świętem Patrona Szkoły. Rozszerzyliśmy tradycyjny system nagród i wyróżnień o np. listy pochwalne, podziękowania dla rodziców, umieszczenie zdjęć olimpijczyków na tablicach pamiątkowych, wpisywanie najwybitniejszych do Złotej Księgi.

Ogromną wagę przywiązujemy do samorządności. Staraliśmy się zaszczepiać tę ideę naszym uczniom. Aktywnie działający Samorząd Uczniowski ma na swoim koncie takie sukcesy jak:

* założenie dwóch książeczek mieszkaniowych dla wychowanków Domu Dziecka Nr 2 (były to pieniądze ze zbiórki surowców wtórnych),
* organizowanie corocznych akcji "Radość pod choinkę",
* organizowanie konkursów, dyżurów (np. w jadalni) dyskotek, przygotowywanie audycji,
* akcja "Pomoc dla Hospicjum Sw.Lazarza"
* akcja "Góra grosza" na rzecz rodzinnych domów dziecka
* akcja "Gwiazdka dla zwierzat" na rzecz schroniska przy ul. Rybnej
* redagowanie gazetki szkolnej.

Ze szkołą współpracuje Szczep Fioletowej Trójki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Ważnym działem pracy dydaktyczno-wychowawczej są wycieczki i śródroczne wyjazdy na tzw. "zielone szkoły". Ta działalność wiąże się ściśle z podejmowanymi przez Radę Pedagogiczną działaniami ekologicznymi. Otaczamy opieką dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. W świetlicy szkolnej są one otoczone szczególną troską (bezpłatne obiady je 16 dzieci). Znaczną część funduszy Rady Rodziców przeznaczamy na pomoc materialną dla nich.

Tworzymy klimat sprzyjający pracy i nauce w poczuciu równości szans pełnego bezpieczeństwa i akceptacji dla twórczych rozwiązań i działań innowacyjnych. Duże znaczenie przywiązujemy do współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę w jej działaniach dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Dbamy także o promocję szkoły w środowisku organizując Święto Szkoły, które daje każdemu uczniowi możliwość zaprezentowania swoich sukcesów podczas wspólnego spotkania z rodzicami i nauczycielami. Integracyjny i promocyjny wymiar imprezy ma szczególnie zachęcić rodziców naszych uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły, a szkoła może świadomie zaistnieć w środowisku lokalnym.

Szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami, dzięki pracy nauczycieli, którzy od początku jej istnienia stanowią grupę ludzi twórczych, kreatywnych, poszukujących nowych rozwiązań, podejmujących trudne wyzwania.

Powyższy tekst zredagowany został przez p. mgr Barbarę Białotę, długoletniego Dyrektora Szkoły i uaktualniony przez zespół redakcyjny w bieżącym roku szkolnym.