Formy pomocy materialnej dla uczniów

Obowiązuje w roku szkolnym 2019/2020

Stypendium szkolne dla uczniów, w rodzinach  których dochód miesięczny (netto) na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł miesięcznie. Do dochodu wlicza się świadczenia rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, mieszkaniowe i inne.

O stypendium należy ubiegać się w Filii MOPS właściwej dla miejsca zamieszkania ucznia.

Zasiłek szkolny, który może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zajścia zdarzenia losowego takiego jak:

         - pożar lub zalanie mieszkania,

         - nagła choroba w rodzinie ucznia,

         - śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,

         - wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,

         - kradzież w mieszkaniu ucznia.

Wniosek o zasiłek szkolny musi być poparty odpowiednimi zaświadczeniami

i złożony w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia.

O zasiłek szkolny należy ubiegać się w Filii MOPS właściwej dla miejsca zamieszkania ucznia.   

Pomoc w formie zapewnienia posiłku dla dzieci w szkole udzielana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie:  
1.    poprzez pokrycie całości kosztów posiłku szkolnego dla uczniów,
w rodzinach których dochód (netto) na osobę nie przekracza 200% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej, tj. 1056 zł;
2.    poprzez pokrycie 50% kosztów posiłku szkolnego dla uczniów,
w rodzinach których dochód (netto) na osobę w rodzinie przekracza 200%, a jednocześnie nie przekracza 250% kryterium dochodowego, tj. 1320 zł (pozostałą część kosztów będą ponosić rodzice);

Zainteresowani rodzice mogą kontaktować się z odpowiednią filią MOPS – w przypadku uczniów zamieszkałych w rejonie naszej szkoły z Filią Nr 5 przy ul. Praskiej 52.

Wszelkich informacji o możliwości uzyskania pomocy materialnej udzielają pedagodzy osobiście lub telefonicznie:

p. Janina Izdebska - pokój 30, tel. 12 266 35 98 w. 115 lub 660 637 510

p. Krystyna Rostocka – pokój    , tel. 12 266 35 98 w. 203