Pierwsza dekada

         Pierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej Nr 25 w Krakowie zabrzmiał 1 września 1973 roku. Patronem szkoły został Tadeusz Kościuszko, ponieważ ideały i czyny tego wybitnego Polaka miały stać się drogowskazem dla uczniów.

Stanowisko pierwszego Dyrektora Szkoły objął doświadczony pedagog mgr Wiesław Palczewski.

         Dla mieszkańców Osiedla Podwawelskiego oznaczało to, że dzieci  nie muszą już dojeżdżać do innych odległych placówek. Nasza szkoła od początku zaczę­ła też pełnić ważną rolę kulturalną i integrować społeczność lokalną.

         Gdy po paru latach pracy okazało się, że szkoła jest za ciasna, prężnie ruszyła budowa nowego skrzydła, które oddano do użytku w 24 marca 1981 roku. „Na akademię przygotowaną przez Samorząd Uczniowski przybyli zaproszeni goście: prezydent miasta Krakowa, budowniczowie szkoły i inni przedstawiciele władz krakowskich. Wzięli w niej udział uczniowie szkoły, delegacje klasowe i wszyscy nauczyciele."  [z Kroniki szkoły]

         Warto wspomnieć, że w takim kształcie szkoła funkcjonowała do roku szkolnego 1999/2000, kiedy to – po reformie oświaty – w tzw. nowym skrzydle znalazło swe miejsce Gimnazjum Nr 21, do którego przeszła część kadry nauczycielskiej.       

         Po powstaniu szkoły w 1973 roku  wciąż poszerzano bazę naukową  o aktualne pozycje z literatury fachowej i inne pomoce dydaktyczne. Pojawił się także etat pedagoga i psychologa. Z inicjatywy dyrekcji szkoły wygospodarowano lokal na pracownię chemiczną. Dobudowano na I piętrze zaplecze na pomoce naukowe z języka polskiego, historii, wychowania obywatelskiego, geografii. Wszystko po to, by stworzyć optymalne warunki nauki każdemu uczniowi.       

         W kolejnych latach szkoła wzbogaciła się o bogato wyposażoną pracownię muzyczną, a swe występy rozpoczął zespół wokalny, który od początku odnosił  duże  sukcesy. Obywały się audycje umuzykalniające dla klas VII i VIII w wykonaniu artystów Filharmonii Krakowskiej Od początku również uczniowie rozwijali swe pasje plastyczne i techniczne.       

         W pierwszej dekadzie istnienia szkoły nie brakowało ważnych i wzruszających momentów. Do takich „kamieni milowych” w historii SP 25 można zaliczyć  otwarcie Sali Patrona Szkoły, w której znajdowały się plansze oraz tablice  ilustrują­ce drogę życiową Tadeusza Kościuszki.   

         Kolejnym bardzo istotnym  wydarzeniem  było  otrzymanie  przez szkołę w dniu 24 marca 1977 roku  Sztandaru Szkoły ufundowa­nego przez Związkową Spółdzielnię Mieszkaniową. „ W dniu 24. 03.1977 r. nasza szkoła otrzymała sztandar, bowiem władze oświatowe uznały nasze dotychczasowe osiągnięcia dydak­tyczno-wychowawcze za wystarczająco duże. Uzyskaliśmy to dzięki ogromnemu wysiłkowi grona pedagogicznego i naszej młodzieży." [z Kroniki szkoły].

         Mało kto pamięta również o tym, że w roku szkolnym 1978/79 nowym 10 - letnim systemem rozpoczęło naukę sześć klas pierwszych. Potem jednak odstąpiono od tej pedagogicznej nowinki.

Od początku istnienia szkoły  duży nacisk  kładziono na wszechstronny rozwój uczniów – szeroka gama zajęć pozalekcyjnych pozwalała każdemu dziecku na rozwijanie pasji i indywidualnych zainteresowań, zarówno naukowych, jak i artystycznych. Obok przedmiotowych kół zainteresowań w naszej szkole działała   również  - bardzo nowoczesna jak na tamte czasy - pracownia modelarska.

          Każdy rok szkolny przynosił nowe wyzwania - uczniowie zdobywali laury w olimpiadach przedmiotowych i licznych konkursach, chętnie dzielili się z potrzebującymi, biorąc udział w akcjach charytatywnych (zbiórka na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka, składka na rewaloryzację zabytków Krakowa, akcja „Radość pod choinkę”, Bank Uczniowskich Serc...), aktywnie działali w organizacjach młodzieżowych. "Sprawnie prowadzona była akcja „Niewidzialnej ręki”- wytypowana młodzież  z aktywem Samorządu opiekowała się ludźmi chorymi i samotnymi.(…)  W klasach I-V przeprowadzono zbiórkę zabawek, książek, odzieży, które przekazano mieszkańcom Domu Dziecka nr 2; ponadto uczniowie opiekowali się grobami żołnierzy na Cmentarzu Podgórskim.” [ z Kroniki szkoły]

          W myśl zasady „W zdrowym ciele zdrowy duch” uczniowie odnosili wiele  sukcesów sportowych, w tym w rozgrywkach dzielnicy Podgórze. Rozpoczął działalność Szkolny Klub Sportowy, w którym trenowali późniejsi mistrzowie. Miłośnicy pieszych wędrówek poznawali turystyczne szlaki, biorąc udział w wycieczkach organizowanych przez Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze.

          Zgodnie z duchem epoki uczniowie wykonywali liczne prace społeczne na rzecz nie tylko szkoły, ale także osiedla,  a nawet dzielnicy i miasta (sadzenie drzewek, porządkowanie otoczenia, wkład w ratowanie bezcennych skarbów kultury narodowej). Poza tym młodzież z SP 25 nie tylko pilnie uczyła się, pracowała,  ale i ... oszczędzała. W zorganizowanym w Krakowie konkursie „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO” nasza szkoła zajęła w 1976 roku II miejsce.

          Sukcesy uczniów, uzyskane dzięki wytrwałej pracy pedagogów, oraz wspaniała atmosfera panująca w naszej szkole sprawiły, że „dwudziestka piątka” zaczęła być znana nie tylko na osiedlu Podwawelskim!

         W tamtych czasach nowością było także wprowadzenie Kodeksu Ucznia, który spotkał się z żywym zainteresowaniem ze strony młodzieży i stał się istotnym elementem jej samorządności. Kodeks ucznia regulował nie tylko zasady zachowania w szkole, ale także określał strój szkolny, na który składały się: fartuszek, biały kołnie­rzyk i tarcza. Przy Radzie Samorządu Uczniowskiego działał „Sąd koleżeński”, który rozpatrywał konfliktowe sprawy między członkami społeczności szkolnej.

         W naszej szkole od początku zwracano uwagę na wychowywanie uczniów w duchu poszanowania wartości etycznych oraz zachęcano dzieci do podejmowania inicjatyw społecznych. W związku z tym od momentu powstania placówki prężnie działał Sa­morząd Uczniowski, uczniowie pełnili dyżury na terenie szkoły i świetlicy.

         W 1982 roku nowym Dyrektorem Szkoły została mgr Barbara Białota, pod której skrzydłami szkoła rozwinęła się i zyskała na prestiżu. Na przełomie lat  70-tych i 80-tych wielu uczniów reprezentowało SP 25 w różnorodnych międzyszkolnych olimpiadach i konkursach, rozsławiając tym samym imię naszej szkoły.

         Podsumowując pierwszą  dekadę pracy szkoły, nie sposób nie wspomnieć  o współpracy  SP 25 ze Szczepem „Fioletowej Trójki”. To dzięki staraniom dyrektora szkoły i Związkowej Spółdzielni Mieszkaniowej harcerze  w roku szkolnym 1978/79 otrzymali harcówkę. Nasi harcerze wyjeżdżali na zloty, zimowiska oraz biwaki, brali udział w licznych akcjach i zawodach Szczepu, zdobywając zawsze czołowe miejsca.

         Jak widzimy, w pierwszym dziesięcioleciu istnienia nasza szkoła rozwijała się niezwykle dynamicznie, a – co można wyczytać z karty umieszczonej w Kronice szkoły - „ambicją dyrekcji, grona pedagogicznego i innych pracowników oświaty było  stworzenie każdemu dziecku warunków dla możliwie optymalnego rozwoju i przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie”.

         Hasło to będzie aktualne przez kolejne dekady pracy naszej szkoły.

 

Druga dekada

Rok szkolny 1983/84 rozpoczyna drugą dekadę w dziejach Szkoły Podstawowej Nr 25 w Krakowie. W kolejne dziesięciolecie społeczność szkolna wkroczyła  z nowymi pomysłami, zamierzeniami, planami…

         Wytrwała praca nauczycieli i osiągnięcia uczniów zostały zauważone i docenione przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania: „W wyniku dobrych osiągnięć naszej placówki oświatowej zarówno w nauce, jak i wychowaniu w 1985 roku szkoła otrzymała dar od Ministerstwa Oświaty i Wychowania w postaci komputera. Służy on jako pomoc naukowa w przedmiotach ścisłych.” [z Kroniki szkoły].          

         Pracownia komputerowa z prawdziwego zdarzenia powstała dopiero w 1989 roku, ale w szkole już wówczas działało koło informatyczne, pracujące w grupach dla początkujących i zaawansowanych. „Na dzień dzisiejszy jedynie Szkoła Podstawowa nr 25 z ul. Komandosów  posiada możliwości do stworzenia pracowni komputerowej określonej przez MEN, a mianowicie zestaw w skład którego wchodzą: 1 komputer dla nauczyciela, stacje dysków oraz 7 komputerów uczniowskich wraz z monitorami". [ z Kroniki szkoły].

         W grudniu 1986 roku nasza szkoła została zgłoszona do Klubu Przodujących Szkół jako jedyna w Krakowie!  „Z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej temu wydarzeniu i w dowód uznania dla wyróżniającej pracy szkoły Dzielnicowy Zespół Narodowego Czynu Pomocy Szkole przyznał nagrodę pieniężną z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego. W związku
z członkostwem w Klubie delegacja naszej szkoły odwiedziła Szkołę Podstawową  w Jaśle, brała udział zjeździe Klubu w województwie nowosądeckim, a także brała udział w spotkaniu członków Klubu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W okresie wakacji 5 uczniów naszej szkoły wzięło udział w obozie Klubu Przodujących Szkół w Suwałkach. [ z Kroniki szkoły].

         To prestiżowe wyróżnienie było dla uczniów i nauczycieli motywacją do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Najwybitniejsi uczniowie w nagrodę za wyniki w olimpiadach pojechali na wycieczkę do NRD.

         Budynek szkolny tętnił życiem do późnych godzin popołudniowych. Zostały otwarte:  Izba Pamięci Narodowej i Izba Regionalna bogate w atrakcyjne eksponaty, pozwalające uczniom na lepsze poznanie historii i zwyczajów naszego regionu. Przybyły nowe koła zainteresowań i sekcje sportowe. Na terenie szkoły bardzo aktywnie działał Szczep Fioletowej Trójki, w szeregi którego również i w tej dekadzie wstąpiło wielu uczniów.         

         Nasza placówka współpracowała także z Instytutem Kształcenia Nauczycieli. W związku z tym odbywały się liczne konferencje metodyczne i inne formy szkolenia nauczycieli.  Pod okiem  pedagogów SP nr 25 przygotowywali się do pracy zawodowej studenci Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. KEN w Krakowie.       

         Dużymi osiągnięciami mógł także pochwalić się Samorząd Uczniowski: „Praca skupiała się w sekcjach kulturalno - oświatowej, prac społeczno - użytecznych i sportowej. Zgodnie z wielo­letnią tradycją uczestniczono w akcjach „Radość pod choinkę” oraz  „Bank uczniowskich serc.[ z Kroniki szkoły]

         Przez kilka lat SU prowadził również „konkurs na „niezawodną klasę". Na ogólną ocenę składały się cztery kryteria: oceny na koniec semestru, prace społeczne, pełnienie dyżurów, czytelnictwo. Wszystkie klasy rywalizowały ze sobą o ten tytuł. „Uczestnictwo polega na pełnej dobrowolności i konkretnym działaniu. Wygrywają te klasy, które potrafią pogodzić naukę
z podejmowaniem inicjatyw na rzecz klasy, szkoły, osiedla." [ z Kroniki szkoły].       

         W pierwszym Dniu Wiosny, kiedy obchodzono popularny wówczas Dzień Wagarowicza, władza w szkole była przekazywana w ręce Samorządu Uczniowskiego: „Najważniejszym punktem owego dnia było przekazanie władzy uczniom, których reprezentował Bartek. Symbolem władzy był duży, srebrny klucz. Od tej chwili uczniowie stali się nauczycielami, a przewodniczący dyrektorem szkoły.  W tym dniu oprócz audycji i mile spędzonych zajęć odbył się konkurs na najładniejszy strój. Każdy był przebrany w dziwne, pełne fantazji ubrania. Pierwszy Dzień Wiosny był bardzo udany. [ z Kroniki szkoły].

          Początek lat 90-tych to także powstanie szkolnego sklepiku – zakupy w "Centusiu" były dla uczniów okazją do spotkań towarzyskich i możliwością  zdobycia pierwszych doświadczeń biznesowych :)       

         Mając na celu uatrakcyjnienie edukacji, z inicjatywy nauczycieli i uczniów organizowano w naszej szkole cykl spotkań ze znanymi ludźmi pt.: „Znani wielcy nieznani”. Program ten kontynuowano jeszcze przez wiele lat. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w roku szkolnym 1985/86, a zaproszonym wówczas gościem był poeta Tadeusz Śliwiak. W 1987 roku młodzież naszej szkoły miała okazję spotkać się z aktorem i profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie Jerzym Stuhrem. Wiosną 1990 roku w ramach cyklu „Wielcy znani, nieznani" goszczono w szkole Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych J. Braunem, a rok później sportowca Krzysztofa Włosika.

         Warto też wspomnieć, że gościliśmy także w naszej szkole zespół instrumentalno-wokalny Riazania oraz studentów z Zurichu.

         Dbałość o wysoki poziom nauczania zaowocowała doskonałymi wynikami osiąganymi przez uczniów. Najbardziej utalentowani i pracowici młodzi ludzie zostali uhonorowani stypendiami Narodowego Czynu Pomocy Szkole:  "Wręczenie stypendiów miało się odbyć w Starej Pomarańczami. Już samo miejsce nadawało wydarzeniu niezwykłości. Wszystko takie podniosłe, dostojne, a w środku my. Wychodzę zmieszana, wiem, że wszyscy na mnie patrzą. Denerwuję się i niemal zapominam, co mam powiedzieć. Teraz następuje rozdanie dyplomów. Obok mnie tacy jak ja szczęśliwi, stremowani i niepewni, ale zadowoleni".  [z Kroniki szkoły].

         Liczne reformy wprowadzane w Polsce w latach 90. znalazły też swoje odbicie w szkolnictwie. „(...) obraz szkoły zdominowała postępująca naprzód reforma szkolnictwa. Szkoła stała się w pełni placówką samorządną i przeszła pod kontrolę gminy Kraków. Przystąpiono do opracowania regulaminów Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.”  [z Kroniki szkoły].

         Pod koniec lat 80-tych nastąpiło otwarcie pracowni elektrotechnicznej, której – jak podawała ówczesna Kronika szkoły – "nowoczesny wystrój (...) sprzyjać będzie rozwojowi sprawności manualnych oraz łączyć teorię z praktyką.”

         Z biegiem lat coraz odważniej do naszej szkoły wkracza nowoczesność! W roku szkolnym 1992/93  „Za szczególną działalność w Klubie Przodujących Szkół i opracowanie „Słowniczka matematycznego szkół podstawowych” nasza szkoła otrzymała w nagrodę od Krajowego Komitetu Narodowego Czynu Pomocy Szkole kolorowy telewizor oraz wideo, które miały uatrakcyjnić zajęcia w świetlicy szkolnej.           

         W drugim dziesięcioleciu swej działalności  nasza szkoła nieustannie wzbogacała  swą ofertę edukacyjną. Corocznie odbywały się liczne konkursy szkolne i pozaszkolne (polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, plastyczne, historyczne, języka rosyjskiego, zmagania świetlic szkolnych), w których uczniowie uzyskiwali najwyższe laury. Duże sukcesy odnosili też szkolni sportowcy, a karty Kroniki szkoły pełne są opisów ich zmagań.       

         Zaczyna być wydawana szkolna gazetka "Agrafka", która stanowiła  pierwowzór znanego nam dziś "Szkolnego Echa".  Ponadto w uczniach rozbudzane było  zainteresowanie przyrodą,  czego dowodem jest   udział  reprezentacji naszej szkoły w wielu konkursach i akcjach ekologicznych oraz cykliczna organizacja Dnia Ekologicznego, podczas którego odbywały się imprezy poszerzające wiedzę uczniów na temat ekologii i uwrażliwiające ich na potrzeby naszej planety.

         Na stałe w harmonogramie imprez szkolnych zagościły imprezy mikołajkowe oraz  Dzień Życzliwości, mające na celu kultywowanie tradycji i integrację zespołów klasowych. Tradycją stał się również Dzień Sportu. Zmaganiom sportowym zawsze towarzyszył duch zdrowej rywalizacji, radość i zasada fair play.      

          W drugiej dekadzie kolejne roczniki klas ósmych opuściły mury naszej szkoły, zostawiając – jak było wówczas w zwyczaju – rozmaite dary np. komplety zasłonek, skrzynki na kwiaty, plansze edukacyjne, a nawet kasety video, które służyły potem ich młodszym kolegom i koleżankom przez wiele następnych lat.

Trzecia dekada

         Trzecią dekadę pracy szkoły rozpoczęliśmy od hucznych obchodów  XX-lecia jej istnienia.

         „Taki dzień bywa tylko raz na 20 lat. Zebrali się wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście. W okolicznościowym przemówieniu dyrektor szkoły Barbary Białoty ożyły wspomnienia sprzed 20-tu lat, kiedy to na os. Podwawelskim oddano do użytku nową szkołę...” [z Kroniki szkoły]. 

         Ponieważ chlubna przeszłość zobowiązuje, w latach 1993/94-2003/04 nasza szkoła nieustannie wzbogacała  swą ofertę edukacyjną. Powstawały coraz to nowe koła zainteresowań, a corocznie odbywały się liczne konkursowe zmagania - polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, anglojęzyczne i informatyczne oraz zawody  sportowe.  Uczniowie na pewno nie mogli narzekać na nudę!

         Jak zapisano na kartach kroniki nasza młodzież rozwijała również zainteresowania artystyczne i odnosiła liczne sukcesy, tworząc dzieła „piórem, kreską i pędzlem” oraz biorąc udział w przeglądach muzycznych i teatralnych. Inspiracją dla nich były proponowane przez nauczycieli spacery po pięknym Krakowie i spotkania ze sztuką podczas zajęć lekcyjnych i wycieczek.

         Odnosiliśmy także wiele sukcesów w  konkursach międzyszkolnych i wojewódzkich, a najlepsi nasi uczniowie uzyskali tytuł laureata i zostali zwolnieni z egzaminów do szkoły średniej. [z Kroniki szkoły]. „Zdobywając laury w wielu pozaszkolnych konkursach i uczestnicząc w rozmaitych kulturalnych wydarzeniach wykazali się znakomitym przygotowaniem, wszechstronnymi, często nietypowymi zainteresowaniami oraz talentem, rozsławiając tym samym imię swojej „dwudziestki piątki”.   M. in. młodzież z SP 25 zajęła I miejsce w konkursie „Nasze szkolne i młodzieżowe sprawy - opinie i refleksje", zorganizowanym przez Akademię Dziennikarską Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieżowej i dziennik „Echo Krakowa", corocznie osiągaliśmy też wysokie wyniki w Przeglądzie Twórczości Własnej Dzieci i Młodzieży „Triada”.

         Ponadto wzięliśmy udział w pierwszej krakowskiej edycji Międzynarodowego Konkursu Kangur, który od tej pory stanowił żelazny punkt na mapie rozgrywanych w szkole matematycznych potyczek.       

         Stawiając mocny akcent na wychowanie patriotyczne oraz podkreślając  obecność w szkolnym życiu przesłania płynącego z postawy Patrona Szkoły, w 1994 roku uroczyście obchodziliśmy 200-lecie Insurekcji Kościuszkowskiej. W ramach uroczystości kościuszkowskich w szkole odbyły się: konkurs historyczny ”Tadeusz Kościuszko w historii i legendzie” dla wszystkich klas, sesja kościuszkowska z udziałem innych szkół, konkurs plastyczny dla klas I-III, konkurs literacko-poetycki ”Dziedzictwo w historii”, wycieczki „Śladami T. Kościuszki”.   

         W duchu tradycji narodowej obchodziliśmy także zawsze rocznice wydarzeń historycznych, w tym Konstytucji 3 Maja, organizując akademie, konkursy, a nawet tworząc w wykonaniu uczniów „żywe obrazy historyczne w stylowych strojach wypożyczonych z muzeum (...), które ukazywały podniosły moment uchwalenia ustawy przez Sejm Czteroletni” [z Kroniki szkoły].      

         W trzeciej dekadzie istnienia szkoły ważnymi wydarzeniami stały się poświęcenie Sztandaru Szkoły w Katedrze na Wawelu oraz Konferencja Dyrektorów Szkół Podgórskich, która odbyła się w naszej placówce.

         Chcąc nawiązać kontakt z nauczycielami i uczniami z innych państw europejskich, w latach 90-tych gościliśmy uczniów z Danii  ”Szkoła zawsze gościnna i otwarta powitała grupę młodych Duńczyków, którzy pragnęli poznać polską szkołę.(…)Honory domu pełniła pani dyr. Barbara Białota, a nasi uczniowie w rolach przewodników zaskoczyli gości poprawną angielszczyzną i swobodą bycia.” [z Kroniki szkoły].  Zaprosiliśmy również zespół taneczny z Ukrainy „Grupa urzekła wszytskich widzów profesjonalizmem i pięknem prezentowanych układów tancznych, podczas których nie zabrakło marynistycznych impresji, barwnych akcentów i baśniowych cytatów” [z Kroniki szkoły]

         Odbywały się również spotkania z cyklu „Wielcy znani, nieznani”, w których uczestniczyli m. in. znakomity fotograf „Dziennika Polskiego" Wacław Klag, dziennikarka Iwona Sitnik-Kornecka, pisarz Julian Kawalec, poeta Adam Ziemianin oraz aktor Teatru Ludowego Włodzimierz Brodecki. Z kolei nasza uczennica wzięła udział  w obradach Dziecięcego Sejmu  zorganizowanego w Warszawie z inicjatywy Sejmowego Międzykomisyjnego Zespołu ds. Młodzieży.              

         W roku szkolnym 1999/2000 opuścili mury naszej szkoły ostatni uczniowie klas ósmych, którzy – jak można przeczytać na łamach Kroniki - „tworzyli niepowtarzalny koloryt naszej szkoły i rzucali nauczycielom wciąż nowe pedagogiczne i wychowawcze wyzwania”. Żegnaliśmy ich z ogromnym wzruszeniem, wiedząc, że to koniec pewnej epoki. Od tej pory szóstoklasiści przejęli berło najstarszej klasy w szkole!       

         Mimo tej zmiany w SP 25 jak zwykle dużo się działo. Nie było tygodnia bez ciekawych akcji, interesujących konkursów i inspirujących zajęć w szkole lub poza jej murami. Realizowano tzw. ścieżki edukacyjne, np. w ramach ścieżki czytelniczej i medialnej młodzi adepci sztuki dziennikarskiej mogli uczestniczyć w warsztatach prasowych i wycieczkach do miejsc związanych z mediami.

         W tym czasie w szkole realizowano również wiele projektów mających na celu zaznajomienie uczniów z historią i tradycją państw wchodzących w skład Unii Europejskiej, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zaproszeni zostali do udziału w I Sesji Samorządowej Młodzieży Szkół Krakowskich na temat „Ja z moim podwórkiem do Wspólnej Europy".

         Poza tym nauczyciele przyrody i wychowawcy rozbudzali w uczniach zainteresowania ekologią. Byliśmy współorganizatorami VI Dni Ziemi w Dzielnicy VIII, podczas których  również wystąpił zespół wokalno - taneczny z naszej szkoły, uczestniczyliśmy w akcjach ekologicznych.

         Za sprawą zaangażowania nauczycieli wychowania fizycznego, którzy potrafili jak zawsze zachęcić uczniów do systematycznych treningów oraz rozbudzili w nich ducha rywalizacji, nasi uczniowie zdobywali liczne trofea sportowe w zawodach lekkoatletycznych, piłki nożnej, unihoca, tenisa stołowego, strzelania z broni pneumatycznej, a także łyżwiarstwa figurowego.

         Nieustannie staraliśmy  się też pamiętać o potrzebujących. Znakomitym tego dowodem są wpisy do Kronik szkoły z tamtych lat: "Bardzo ważne w  pracy wychowawczej jest uwrażliwienie uczniów na los innych. W tym roku Samorząd Szkolny zainicjował akcję charytatywną na rzecz dzieci specjalnej troski z Ośrodka Wychowawczego nr 3 przy ul. Praskiej 64. Zebrane przez klasy I-VIII prezenty (odzież, książki, zabawki, słodycze…) rozdano na spotkaniu z okazji zabawy noworocznej”  oraz „Uczniowie  wspierali  datkami  pieniężnymi  Schronisko  dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum" oraz Polską Akcję Humanitarną  i powodzian, uczestnicząc w akcji „Miej serce.”[ z Kroniki szkoły]

         Podobnie jak w innych dekadach również i w tym dziesięcioleciu w naszej szkole zwracano ogromną uwagę na to, by uczniowie integrowali się ze sobą i miło spędzali czas nie tylko na nauce. W tym celu w szkole organizowano  mikołajki, walentynki oraz spotkania opłatkowe w czasie Dnia Życzliwości. A ponieważ „miło szaleć, kiedy czas po temu” klasy corocznie organizowały zabawy andrzejkowe i karnawałowe.       

         Tradycją stały się też międzyklasowe zawody sportowe z okazji Dnia Sportu oraz sprawdzenie się uczniów w roli nauczycieli i wychowawców w czasie Dnia Samorządności, kiedy to „…po raz kolejny władza w szkole na jeden dzień przechodziła w ręce uczniów.” [z Kroniki szkoły], utwierdzając ich w przekonaniu, że zarządzanie szkołą jest zadaniem trudnym i odpowiedzialnym.

         W roku szkolnym 2000/2001 uczniowie naszej szkoły wraz z uczniami Gimnazjum nr 21 uświetnili swym koncertem uroczystość wręczenia Nagród i Stypendiów Miasta Krakowa w Urzędzie Miasta, co było dla nas dużym wyróżnieniem. Byliśmy także organizatorem bardzo ciekawego międzyszkolnego konkursu „Metamorfozy – polubić siebie”.

         Ostatni rok tego dziesięciolecia upłynął naszym uczniom i nauczycielom pod znakiem uczestnictwa w akcji „Szkoła z klasą", zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą. Przedsięwzięciem podsumowującym całoroczną pracę był Festiwal Nauki, który odbył się 24 maja 2003. W jego przygotowanie zaangażowana była cała społeczność szkolna. Nasze prezentacje, występy, konkursy i zabawy znalazły uznanie w oczach licznie zgromadzonej publiczności.  Ideę nauki poprzez zabawę kontynuowaliśmy w latach następnych, organizując corocznie Święto Szkoły.