Pierwsza dekada

         Pierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej Nr 25 w Krakowie zabrzmiał 1 września 1973 roku. Patronem szkoły został Tadeusz Kościuszko, ponieważ ideały i czyny tego wybitnego Polaka miały stać się drogowskazem dla uczniów.

Stanowisko pierwszego Dyrektora Szkoły objął doświadczony pedagog mgr Wiesław Palczewski.

         Dla mieszkańców Osiedla Podwawelskiego oznaczało to, że dzieci  nie muszą już dojeżdżać do innych odległych placówek. Nasza szkoła od początku zaczę­ła też pełnić ważną rolę kulturalną i integrować społeczność lokalną.

         Gdy po paru latach pracy okazało się, że szkoła jest za ciasna, prężnie ruszyła budowa nowego skrzydła, które oddano do użytku w 24 marca 1981 roku. „Na akademię przygotowaną przez Samorząd Uczniowski przybyli zaproszeni goście: prezydent miasta Krakowa, budowniczowie szkoły i inni przedstawiciele władz krakowskich. Wzięli w niej udział uczniowie szkoły, delegacje klasowe i wszyscy nauczyciele."  [z Kroniki szkoły]

         Warto wspomnieć, że w takim kształcie szkoła funkcjonowała do roku szkolnego 1999/2000, kiedy to – po reformie oświaty – w tzw. nowym skrzydle znalazło swe miejsce Gimnazjum Nr 21, do którego przeszła część kadry nauczycielskiej.       

         Po powstaniu szkoły w 1973 roku  wciąż poszerzano bazę naukową  o aktualne pozycje z literatury fachowej i inne pomoce dydaktyczne. Pojawił się także etat pedagoga i psychologa. Z inicjatywy dyrekcji szkoły wygospodarowano lokal na pracownię chemiczną. Dobudowano na I piętrze zaplecze na pomoce naukowe z języka polskiego, historii, wychowania obywatelskiego, geografii. Wszystko po to, by stworzyć optymalne warunki nauki każdemu uczniowi.       

         W kolejnych latach szkoła wzbogaciła się o bogato wyposażoną pracownię muzyczną, a swe występy rozpoczął zespół wokalny, który od początku odnosił  duże  sukcesy. Obywały się audycje umuzykalniające dla klas VII i VIII w wykonaniu artystów Filharmonii Krakowskiej Od początku również uczniowie rozwijali swe pasje plastyczne i techniczne.       

         W pierwszej dekadzie istnienia szkoły nie brakowało ważnych i wzruszających momentów. Do takich „kamieni milowych” w historii SP 25 można zaliczyć  otwarcie Sali Patrona Szkoły, w której znajdowały się plansze oraz tablice  ilustrują­ce drogę życiową Tadeusza Kościuszki.   

         Kolejnym bardzo istotnym  wydarzeniem  było  otrzymanie  przez szkołę w dniu 24 marca 1977 roku  Sztandaru Szkoły ufundowa­nego przez Związkową Spółdzielnię Mieszkaniową. „ W dniu 24. 03.1977 r. nasza szkoła otrzymała sztandar, bowiem władze oświatowe uznały nasze dotychczasowe osiągnięcia dydak­tyczno-wychowawcze za wystarczająco duże. Uzyskaliśmy to dzięki ogromnemu wysiłkowi grona pedagogicznego i naszej młodzieży." [z Kroniki szkoły].

         Mało kto pamięta również o tym, że w roku szkolnym 1978/79 nowym 10 - letnim systemem rozpoczęło naukę sześć klas pierwszych. Potem jednak odstąpiono od tej pedagogicznej nowinki.

Od początku istnienia szkoły  duży nacisk  kładziono na wszechstronny rozwój uczniów – szeroka gama zajęć pozalekcyjnych pozwalała każdemu dziecku na rozwijanie pasji i indywidualnych zainteresowań, zarówno naukowych, jak i artystycznych. Obok przedmiotowych kół zainteresowań w naszej szkole działała   również  - bardzo nowoczesna jak na tamte czasy - pracownia modelarska.

          Każdy rok szkolny przynosił nowe wyzwania - uczniowie zdobywali laury w olimpiadach przedmiotowych i licznych konkursach, chętnie dzielili się z potrzebującymi, biorąc udział w akcjach charytatywnych (zbiórka na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka, składka na rewaloryzację zabytków Krakowa, akcja „Radość pod choinkę”, Bank Uczniowskich Serc...), aktywnie działali w organizacjach młodzieżowych. "Sprawnie prowadzona była akcja „Niewidzialnej ręki”- wytypowana młodzież  z aktywem Samorządu opiekowała się ludźmi chorymi i samotnymi.(…)  W klasach I-V przeprowadzono zbiórkę zabawek, książek, odzieży, które przekazano mieszkańcom Domu Dziecka nr 2; ponadto uczniowie opiekowali się grobami żołnierzy na Cmentarzu Podgórskim.” [ z Kroniki szkoły]

          W myśl zasady „W zdrowym ciele zdrowy duch” uczniowie odnosili wiele  sukcesów sportowych, w tym w rozgrywkach dzielnicy Podgórze. Rozpoczął działalność Szkolny Klub Sportowy, w którym trenowali późniejsi mistrzowie. Miłośnicy pieszych wędrówek poznawali turystyczne szlaki, biorąc udział w wycieczkach organizowanych przez Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze.

          Zgodnie z duchem epoki uczniowie wykonywali liczne prace społeczne na rzecz nie tylko szkoły, ale także osiedla,  a nawet dzielnicy i miasta (sadzenie drzewek, porządkowanie otoczenia, wkład w ratowanie bezcennych skarbów kultury narodowej). Poza tym młodzież z SP 25 nie tylko pilnie uczyła się, pracowała,  ale i ... oszczędzała. W zorganizowanym w Krakowie konkursie „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO” nasza szkoła zajęła w 1976 roku II miejsce.

          Sukcesy uczniów, uzyskane dzięki wytrwałej pracy pedagogów, oraz wspaniała atmosfera panująca w naszej szkole sprawiły, że „dwudziestka piątka” zaczęła być znana nie tylko na osiedlu Podwawelskim!

         W tamtych czasach nowością było także wprowadzenie Kodeksu Ucznia, który spotkał się z żywym zainteresowaniem ze strony młodzieży i stał się istotnym elementem jej samorządności. Kodeks ucznia regulował nie tylko zasady zachowania w szkole, ale także określał strój szkolny, na który składały się: fartuszek, biały kołnie­rzyk i tarcza. Przy Radzie Samorządu Uczniowskiego działał „Sąd koleżeński”, który rozpatrywał konfliktowe sprawy między członkami społeczności szkolnej.

         W naszej szkole od początku zwracano uwagę na wychowywanie uczniów w duchu poszanowania wartości etycznych oraz zachęcano dzieci do podejmowania inicjatyw społecznych. W związku z tym od momentu powstania placówki prężnie działał Sa­morząd Uczniowski, uczniowie pełnili dyżury na terenie szkoły i świetlicy.

         W 1982 roku nowym Dyrektorem Szkoły została mgr Barbara Białota, pod której skrzydłami szkoła rozwinęła się i zyskała na prestiżu. Na przełomie lat  70-tych i 80-tych wielu uczniów reprezentowało SP 25 w różnorodnych międzyszkolnych olimpiadach i konkursach, rozsławiając tym samym imię naszej szkoły.

         Podsumowując pierwszą  dekadę pracy szkoły, nie sposób nie wspomnieć  o współpracy  SP 25 ze Szczepem „Fioletowej Trójki”. To dzięki staraniom dyrektora szkoły i Związkowej Spółdzielni Mieszkaniowej harcerze  w roku szkolnym 1978/79 otrzymali harcówkę. Nasi harcerze wyjeżdżali na zloty, zimowiska oraz biwaki, brali udział w licznych akcjach i zawodach Szczepu, zdobywając zawsze czołowe miejsca.

         Jak widzimy, w pierwszym dziesięcioleciu istnienia nasza szkoła rozwijała się niezwykle dynamicznie, a – co można wyczytać z karty umieszczonej w Kronice szkoły - „ambicją dyrekcji, grona pedagogicznego i innych pracowników oświaty było  stworzenie każdemu dziecku warunków dla możliwie optymalnego rozwoju i przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie”.

         Hasło to będzie aktualne przez kolejne dekady pracy naszej szkoły.